Slimme gemeenten hebben hun basis op orde

De wereld van ruimtelijke inrichting en beheer van infrastructuur wordt alsmaar complexer. Kwalitatief goede, actuele en gestructureerde omgevingsinformatie is noodzakelijk voor goed beleid, beheer en onderhoud.

Goossens: 'Nedgraphics is al vanaf eind jaren 70 betrokken bij geografische informatiesystemen (GIS). Samen met het Kadaster ontwikkelden wij het eerste computersysteem voor digitale kadastrale kaarten in Nederland. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende producent en leverancier van GEO-ICT oplossingen. Als onderdeel van de Cadac Group zijn we het grootste CAD/GIS-huis van Nederland en bedienen we zes expertisegebieden: overheid, infrastructuur, bouw, procesindustrie, maakindustrie en de luchtvaart. Samen werken we ook proactief aan sectoroverstijgende oplossingen. Zo verkrijgt bijvoorbeeld de bouwsector kwalitatief goede en actuele BIM-omgevingsinformatie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en beschikt de overheid over (toekomstige) plantopografie uit BIM-modellen, als aanvulling op de BGT.'

Smart city vraagt om solide fundament

Genee: 'Ontwikkelingen zoals smart cities en de nieuwe Omgevingswet vragen om een goede samenwerking tussen de overheid, de bouw en de industrie. Steeds meer mensen wonen in steden. Het is daarom onze ambitie om deze steden duurzamer, bereikbaarder, veiliger en leefbaarder te maken. Automatisering maakt het mogelijk om steeds complexere processen beheersbaar te houden.' Nederland heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het Stelsel van Basisregistraties. Inmiddels heeft dat geleid tot goede, gestructureerde en actuele gegevens die vrij toegankelijk zijn. Genee: 'Door gegevens te digitaliseren en bij elkaar te brengen, kunnen we steeds slimmer werken. Deze data vormen het fundament van smart cities en gaan helpen deze ambitie te realiseren.'

De Omgevingswet als veranderproces

Met de Omgevingswet, die in het voorjaar van 2019 wordt ingevoerd, wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De vermindering van regels moet onder andere leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. Goossens: 'Nedgraphics is natuurlijk geen onbekende in het omgevingswerkveld. Al meer dan tien jaar voert Nedgraphics de applicatie-suite NedPlan. Deze suite is gericht op het maken, bewerken, ondertekenen en beschikbaar stellen van ruimtelijke instrumenten. De NedPlan Suite is operationeel bij meer dan negentig opdrachtgevers.' Recent heeft Nedgraphics de module NedPlan Tekst toegevoegd. Objectgerichte planteksten zijn optioneel onder de huidige Wet ruimtelijke ordening, maar worden verplicht onder de nieuwe Omgevingswet. Nedgraphics zet bij de Omgevingswet vooral in op de kracht van de digitale kaart en kennis van ruimtelijke-ordeningsprocessen. Doel hiervan is dat burgers en bedrijfsleven simpelweg weten wat en waar gebouwd mag worden.'

De overheid ontzorgen met clouddiensten

Nieuwe producttechnieken en distributiemogelijkheden ontstaan in steeds hoger tempo. Willen organisaties hier optimaal van profiteren? Dan moeten ze snel meebewegen. De Cloud Services van Nedgraphics bieden de ICT-afdeling van overheden het gereedschap om wendbaar, creatief en flexibel te zijn. Genee: 'Via Cloud Services krijgt een organisatie een beveiligde internetverbinding met applicaties, zonder zich over het beheer, de bijkomende infrastructuur en beveiliging te bekommeren. De Nedgraphics Cloud Services worden 24/7 gefaciliteerd door KPN. Daarmee is een continue kwaliteit van dienstverlening geborgd vanuit eersteklas Nederlandse datacenters. KPN is bovendien één van de weinige bedrijven die compleet voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent dataopslag. Ze zijn als geen ander bekend met het reilen en zeilen van lokale overheden en expert op het gebied van security en outsourcing. Door de kennis van Nedgraphics en KPN te bundelen, worden gebruikers optimaal ontzorgd en kan de organisatie zich richten op haar eigen werkprocessen.' Inmiddels draaien bijvoorbeeld alle applicaties van Nedgraphics die eerst on premise waren geïnstalleerd bij de gemeente Dronten nu in de cloud.

Overheid als efficiënt informatiehuis

Op basis van wettelijke verplichtingen worden steeds meer data verzameld. Voor overheden wordt het daarom steeds urgenter om de gegevenshuishouding efficiënt te organiseren. Vaak is dan de vraag of ze het zelf moeten doen of beter kunnen uitbesteden. Denk bijvoorbeeld aan automatische mutatiesignalering ten behoeve van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Of efficiëntie in de levenscyclus van vastgoedobjecten. Goossens: 'Hierbij gaat het om het proces van eerste ontwerp, via technische detaillering naar feitelijke realisatie en beheer van vastgoed. Zo heeft Nedgraphics tooling ontwikkeld om definitieve CAD-ontwerptekeningen eenvoudig om te zetten naar topografische basisbestanden. Dit minimaliseert de revisiewerkzaamheden in het terrein en daarmee is de topografische basiskaart (BGT) weer snel actueel.' Efficiëntie behaal je ook door het slim koppelen van overlappende datamodellen. Genee: 'Een vastgoedobject wordt vanuit verschillende bedrijfsprocessen en wetgeving op diverse manieren gemodelleerd. Zo is er de vastlegging in de BAG, in de BGT en in de WOZ. Nedgraphics heeft een systeem waarbij de mutatieverwerking op een eenvoudige manier in de verschillende registraties plaatsvindt.'

Meer weten

Meer weten over de diensten van Nedgraphics en KPN? Kijk dan op https://www.cadac.com/nedgraphics.

Gerelateerde artikelen