KPN erkend als leider in ‘IoT Scorecard 2018' van Analysys Mason

KPN wordt erkend als leider in de LPWA markt in het nieuwe ‘IoT Scorecard 2018: Evaluating Operators’ LPWA Strategies’ onderzoek van Analysys Mason, een internationaal onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in telecom, media en technologie.

<English version, please see below>

In het ‘IoT Scorecard 2018: Evaluating Operators’ LPWA Strategies’ onderzoek van Analysys Mason* zijn dit jaar 12 wereldwijde leveranciers van Low-Power Wide-Area (LPWA) diensten geëvalueerd op basis van strategie en executiekracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Followers’, ‘Contenders’, ‘Challengers’ en ‘Pioneers’. KPN behaalde hoge scores voor elk van de beoordelingscriteria (strategy & vision, networks, ecosystems, connectivity & go-to-market, value chain and vertical markets) en wordt door Analysys Mason erkend als pionier op het gebied van Low-Power Wide-Area dienstverlening.

Volgens Analysys Mason heeft KPN een goed gearticuleerde Internet of Things strategie. Als voorbeeld noemt Analysys Mason de visie van KPN op het LoRa en LTE-M netwerk en de rol hiervan binnen KPN’s bredere IoT strategie. Ook de modulaire IoT aanpak van KPN (KPN Things) wordt als een sterkte gezien. Eerder dit jaar publiceerde Analysys Mason een rapport** waarin specifiek wordt ingegaan op de IoT strategie van KPN (KPN’s modular approach to IoT may inspire other telecoms operators).

KPN streeft ernaar om de beste ICT-dienstverlener van Nederland te worden door de kwaliteit van producten & diensten voortdurend te verbeteren en de klanttevredenheid steeds verder te verhogen. Met een uitgebreid IoT-porfolio levert KPN een breed scala aan diensten, uiteenlopend van M2M-connectiviteit tot een IoT-totaaloplossing, inclusief data services, hardware en professional services. KPN biedt hiermee een hoogwaardige en veilige end-to-end dienstverlening.

'Ik ben er trots op dat KPN als pionier en leider erkend wordt in de IoT Scorecard 2018. Door de voortdurende dialoog met onze klanten zien wij een sterke behoefte om volledig ontzorgd te worden. Doordat wij niet alleen in staat zijn premium connectiviteit te leveren, maar ook de IoT keten daaromheen, kunnen wij onze klanten helpen met modulaire bouwblokken en totaaloplossingen. Onze positie in de IoT Scorecard is een bevestiging dat onze investering in IoT van waarde is voor onze klanten en de markt', aldus Carolien Nijhuis, Directeur Internet of Things bij KPN.


*Analysys Mason, ‘IoT Scorecard 2018: Evaluating Operators’ LPWA Strategies’, Michele Mackenzie, Tom Rebbeck, 21 August 2018.

**Analysys Mason, ‘KPN’s modular approach to IoT may inspire other telecoms operators’, Tom Rebbeck, 2 May 2018.


<ENGLISH VERSION>

KPN acknowledged as a leader in Analysys Mason’s ‘IoT Scorecard 2018: Evaluating Operators’ LPWA Strategies’ research

KPN has been identified as a leader in the LPWA market in the new ‘IoT Scorecard 2018: Evaluating Operators’ LPWA Strategies’ report by Analysys Mason, a specialist TMT international research & advisory company.

In Analysys Mason’s ‘IoT Scorecard 2018: Evaluating Operators’ LPWA Strategies’ research*, 12 global providers of Low-Power Wide-Area (LPWA) services are evaluated based on strategy and execution. In the scorecard, a distinction is made between ‘Followers’, ‘Contenders’, ‘Challengers’ and ‘Pioneers’. KPN achieved high scores for all of the evaluation criteria (e.g. strategy & vision, networks, ecosystems, connectivity & go-to-market, value chain and vertical markets) and is acknowledged as a pioneer in the field of Low-Power Wide-Area services.

According to Analysys Mason, KPN has a well-articulated Internet of Things strategy. An example of this is KPN’s vision on LoRa and LTE-M and the role of these networks within KPN’s broader IoT strategy. Also, KPN’s modular IoT approach (KPN Things) was identified as a strength. Earlier this year, Analysys Mason published a report** that specifically addresses KPN’s IoT strategy (‘KPN’s modular approach to IoT may inspire other telecoms operators')..

KPN aims to become best ICT service provider in the Netherlands by ceaselessly improving the quality of products & services and continually increasing customer satisfaction. With a comprehensive IoT porfolio, KPN provides a wide range of services, varying from M2M connectivity to a comprehensive IoT total solution, including data services, hardware and IoT professional services. In doing so, KPN offers high-quality and secure end-to-end services.

I am proud that KPN has been identified as a pioneer and leader in the IoT Scorecard 2018. Because of the continuous dialogue with our customers, we see a strong need to be unburdened completely. As we are not only able to provide premium connectivity, but also the IoT chain around it, we can help our customers with modular IoT building blocks and total solutions. Our position in the IoT Scorecard 2018 confirms that our investment in IoT is of value to our customers and the market”, comments Carolien Nijhuis, Managing Director IoT, KPN.


*Analysys Mason, ‘IoT Scorecard 2018: Evaluating Operators’ LPWA Strategies’, Michele Mackenzie, Tom Rebbeck, 21 August 2018.

**Analysys Mason, ‘KPN’s modular approach to IoT may inspire other telecoms operators’, Tom Rebbeck, 2 May 2018.

 

Gerelateerde artikelen