Slimme rookmelders bestellen zelf nieuwe batterijen

Geen vervelende piepjes vanwege lege batterijen, rookmelders met lege batterijen of uitstapjes naar de winkels voor specifieke batterijen. Een nieuwe dienst, ontworpen om te werken met de Nest Protect rook- en koolmonoxidemelder, bestelt automatisch nieuwe batterijen wanneer ze bijna leeg raken. Klanten van de nieuwe dienst, ontwikkeld door 50five, CUBES van KPN, Energizer, Olisto en Tikkie van ABN AMRO, hoeven alleen nog maar een betaalverzoek op hun smartphone goed te keuren en de batterijen worden automatisch geleverd.

<English version, please see below>

De nieuwe dienst is ontwikkeld om het probleem van rookmelders zonder werkende batterijen op te lossen. Ontwikkeld met behulp van Works with Nest, de Nest third-party developer API, maakt de gloednieuwe dienst gebruik van de low-batterijwaarschuwingen die Nest Protect naar klanten stuurt om een geschakeld proces te starten: Olisto koppelt de diensten aan elkaar, KPN verstuurt de SMS, het betalingsproces wordt verzorgd door Tikkie, Energizer levert de batterijen en 50five verwerkt de bestelling.

Nationale Brandpreventieweken

De samenwerking tussen de partijen sluit naadloos aan bij de campagne van de Nationale Brandpreventieweken die op 1 oktober van start gingen. De campagne richt zich op het belang van het sluiten van ramen en deuren en het plaatsen van hoorbare rookmelders. Uit onderzoek van de brandweeracademie blijkt dat slechts 45 procent van de hangende rookmelders echt werkt. Het advies is om rookmelders aan te sluiten op het lichtnet of om batterijen te gebruiken met een lange levensduur.

Een tweede voordeel van deze nieuwe dienst is dat Nest Protect automatisch vijf familieleden of vrienden een SMS en e-mail verstuurt wanneer er rook of koolmonoxide wordt gedetecteerd. Dit is een uitbreiding van de bestaande Family Accounts functie van Nest, waarmee tot 10 personen toegang hebben tot Nest producten en waarschuwingen via de Nest App. Op die manier kan iemand altijd snel actie ondernemen als de bewoner in de problemen zit en zelf niet adequaat kan reageren. Door deze oplossingen zijn ook voor anderen hoorbaar en dat past natuurlijk ook goed bij de boodschap van de brandpreventieweken over het plaatsen van hoorbare rookmelders.

De hype voorbij

'Deze samenwerking toont de toegevoegde waarde van slimme apparaten in huis. Deze slimme oplossing verbetert de veiligheid en het comfort aanzienlijk', zegt Egbert Hietberg, commercieel directeur bij 50five. 'Het wordt steeds eenvoudiger om dergelijke koppelingen met andere slimme apparaten te maken, zodat de mogelijkheden toenemen en het steeds nuttiger wordt om ze in te passen. Binnenkort zien we nog veel meer mooie combinaties en toepassingen als de slimme oplossingen echt onderdeel worden van het slimme ecosysteem in huis.'

'Het smart home is inmiddels de hype fase voorbij. De hooggespannen verwachtingen nemen af en het realisme treedt in. We gaan nu een nieuwe fase in, waarbij de echt praktische toepassingen van het smart home door een groter publiek omarmd worden', zegt Tom Meijeraan, medeoprichter van Olisto. 'De rookmelder, die zelf batterijen bestelt is hier een mooi voorbeeld van. Minder sexy dan bijvoorbeeld automatisch openende deuren, maar het lost wel een wezenlijk probleem op.'

'Bij KPN New Business kijken we continue naar manieren om het leven van consumenten en bedrijven inspirerend en eenvoudiger te maken', zegt Céline Brault, Marketing Manager bij KPN New Business. 'De smart rookmelders zijn wat dat betreft een veelbelovend idee!'

'De samenwerking rond de Nest Protect laat goed zien dat Tikkie meer mogelijkheden biedt dan alleen het onderling verrekenen van bedragen door consumenten. Op een veilige manier kan iemand direct betalen, zodat de rookmelder naar behoren kan blijven werken', aldus Guido Berber, Business Developer Tikkie.


English version

New Service Automatically Orders New Batteries for Smart Smoke Alarms

No more annoying low battery beeps, alarms with empty  batteries, or trips to the shops for smoke alarm batteries. A new service today, designed to work with Nest Protect smoke and carbon monoxide alarm, will automatically order new batteries when they begin to get low. Customers of the new service, developed by 50five, CUBES by KPN, Energizer, Olisto and Tikkie from ABN AMRO, will automatically be sent a request to approve a Tikkie payment request weeks before the batteries are depleted.

The new service was developed to help solve the issue of having smoke alarms without working batteries. Developed using Works with Nest, the Nest third-party developer API, the brand new service leverages the low-battery alerts sent by Nest Protect to customers to initiate a multi-layer process. Olisto links the services together, KPN sends the SMS, the payment process is provided by Tikkie, Energizer delivers the batteries and 50five processes the order.

National Fire prevention weeks

The cooperation of the parties fits seamlessly with the campaign of the National Fire prevention week started on 1 October. The campaign focuses on the importance of this year closing windows and doors and placing audible smoke detectors. From research of the fire department academy shows that only 45 percent of the suspended smoke detectors really work. The advice is to connect smoke detectors to the mains or to use batteries with a long lifetime use such as Nest Protect which has a multi-year battery life.

A second advantage of this new service is that Nest Protect automatically retains five family members or friends send SMS and email when smoke or carbon monoxide is detected. This augments the existing Family Accounts feature of Nest which allows up to 10 people access to Nest products and alerts via the Nest App. That way, someone can always go quickly take action if the resident is in trouble and cannot respond adequately himself. By this solutions are also audible for others and that naturally also fits in well with the message from the Fire Prevention Weeks about placing audible smoke detectors.

Beyond the hype

"This collaboration shows the added value of smart appliances in the home. This one smart solution significantly improves safety," says Egbert Hietberg, commercial director at 50five. "It is becoming easier to make such links with others smart devices, so that the possibilities increase and it becomes more and more useful to fit. We will soon see many more beautiful combinations and applications as the smart solutions become part of the smart ecosystem. "

"The smart home has since passed the hype phase. The high expectations are decreasing and realism occurs. We are now entering a new phase, where the really practical applications of the smart home is embraced by a larger audience ", says Tom Meijeraan, co-founder of Olisto. "The smoke detector, which itself orders batteries, is a good example of this. Less sexy than for example, automatic opening doors, but it does solve an essential problem."

“At KPN New Business we continuously look at ways to improve the lives of consumers and make companies inspiring and simpler, "says Céline Brault. Marketing Manager at KPN New Business. "The smart smoke detectors are a promising idea in that respect!"

"This cooperation clearly shows that Tikkie offers more possibilities than only the interchange of amounts by consumers. Someone can safely pay immediately so that the smoke detector can continue to work properly ", says Guido Berber, Business Developer Tikkie.

Gerelateerde artikelen