Power to the people

Veranderen, organisaties zijn er druk mee. De digitale transformatie en nieuwe technologie bieden zoveel kansen dat veel organisaties zich volledig richten op ICT. En zo een cruciale succesfactor uit het oog dreigen te verliezen: hun mensen. Want de wijze waarop zij de nieuwe ICT toepassen, bepaalt de werkelijke winst.

Vernieuwingen in ICT hebben steeds meer impact. Ze raken organisaties in de kern van hun bedrijfsvoering. En hebben het in zich werkprocessen efficiënter te maken of nieuwe verdienmodellen op te leveren. Bovendien wordt niet meer eens in de paar jaar de ICT vernieuwd – in projecten met duidelijke kop en staart – maar vindt vernieuwing continu plaats.

Ingrijpende gevolgen

ICT-vernieuwingen veranderen het dagelijkse werk van uw mensen:

  • Werken op eigen devices vraagt meer eigen verantwoordelijkheid. Kunnen uw medewerkers zelf updates installeren? Weten ze waar ze terecht kunnen met technische vragen?
  • Plaats- en tijdonafhankelijk werken, met online vergaderingen, doet iets met de sociale samenhang tussen medewerkers. Hoe informeren collega’s elkaar? Hoe voelen ze zich onderdeel van hetzelfde team?
  • Goede security vraagt gedragsafspraken: hoe gaan medewerkers om met privacygevoelige informatie? Hoe werken ze op afstand veilig samen?
  • Nieuwe technologieën resulteren soms in compleet nieuwe werkprocessen, bijvoorbeeld Internet of Things of data-driven werken. Kunnen uw medewerkers die materie doorgronden? Zijn ze vertrouwd met werken via een app?

Neem iedereen mee

Gewetensvraag: wordt nieuwe ICT gemakkelijk door uw mensen geadopteerd? Bij die vraag hebben veel organisaties hun getalenteerde, digivaardige medewerkers in gedachten, en dus antwoorden ze optimistisch ja. Wellicht iets te optimistisch. Onze ervaring leert namelijk dat er altijd een groep medewerkers is die zich nieuwe technologie niet gemakkelijk eigen maakt. Die liever vasthoudt aan hun oude werkwijze. Of die moe is van de zoveelste verandering.

Adopteren of negeren

Op diezelfde gewetensvraag of medewerkers ICT makkelijk adopteren, antwoorden veel managers grinnikend ‘ze zullen wel moeten, de beslissing is toch al gemaakt’. Dat is te kort door de bocht. Want medewerkers hebben áltijd de keuze nieuwe ICT te adopteren of te negeren. In dat laatste geval zijn ze creatief genoeg een workaround te bedenken. Dan kunt u technologie vernieuwen wat u wilt, maar boekt uw organisatie geen wezenlijke vooruitgang. En loopt een groep medewerkers steeds verder achter. Deze groep medewerkers krijgt u wél mee, als de nieuwe ICT hun dagelijks werk vergemakkelijkt. Daarom is het cruciaal hun – latente – behoefte eerst nauwgezet te inventariseren.

Mensen meekrijgen

Bij KPN pleiten wij ervoor om bij ICT-veranderingen bewust stil te staan bij de impact op uw mensen. En een plan op te stellen hoe u ze begeleidt, zodat ze de nieuwe ICT volledig adopteren. In het Verenigd Koninkrijk is het al heel normaal dat elk ICT-project naast een technisch projectmanager ook een verandermanager heeft. Die ervoor verantwoordelijk is dat alle medewerkers overweg kunnen met de nieuwe technologie en het daadwerkelijk toepassen in hun dagelijkse werk. Dat klinkt wellicht soft, maar het levert keiharde resultaten. Door te focussen op adoptie kunt u de gecalculeerde verandering realiseren in praktijk. En dat telt.

Adoptie: zo doe je dat

Wij verdiepen ons al jarenlang in adoptie. Onze ervaring leert dat de benodigde middelen behoorlijk uiteen kunnen lopen. Zo hebben sommige mensen maar een klein zetje in de goede richting nodig. Anderen moeten eerst digivaardig worden. Maar het proces is bij iedereen hetzelfde: adoptie begint door medewerkers vroegtijdig te betrekken, liefst al in het stadium waarbij de keuze voor de nieuwe oplossing wordt gemaakt. Zodat ze meegedacht hebben, geïnformeerd zijn, het achterliggende idee inzien, en begrijpen hoe dat hun werk beïnvloedt. Vanuit die basis gaan ze voordelen inzien en willen ze de nieuwe ICT gaan gebruiken. Volgens dat proces krijgt u uw medewerkers mee. Ons advies: zet daar stevig op in.


Door Linda Andriessen – Van der Spek. Linda is senior consultant Adoptie bij KPN ICT Consulting. Ze adviseert organisaties om nieuwe technologie succesvol te implementeren en ondersteunt medewerkers in de verandering die daarbij hoort. Daarbij neemt ze weerstand weg en focust ze op gedragsverandering.

Checklist voor succesvolle invoering

In deze whitepaper is een checklist opgenomen, waarmee de adoptie-verantwoordelijke of -manager kan controleren of hij of zij niets over het hoofd heeft gezien. Al deze punten komen samen in het adoptieplan. Goed uitgevoerd resulteert dat in de succesvolle introductie van nieuwe technologie.

Download de whitepaper

Gerelateerde artikelen