Algemeen

De MijnKPN app wordt geleverd en beheerd door KPN (KPN B.V.). De MijnKPN app is een Aanvullende Dienst in de zin van de tussen u en KPN toepasselijke Algemene Voorwaarden. In aanvulling daarop gelden deze Gebruikersvoorwaarden.

De MijnKPN app geeft informatie over onder meer uw abonnement(en) en verbruik en maakt het mogelijk (delen van) uw abonnement(en) aan te passen. Houd uw MijnKPN inloggegevens daarom persoonlijk. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw MijnKPN account met uw inloggegevens.

Aansprakelijkheid

KPN zal zich inspannen om de MijnKPN app ter beschikking te stellen. KPN kan niet garanderen dat de MijnKPN app i) altijd beschikbaar zal zijn of ii) vrij is van fouten, gebreken, malware, of virussen. KPN is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of derden als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van de MijnKPN app, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van KPN.

Gebruik

Als gebruiker dient u zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de MijnKPN app. In het bijzonder dient u de MijnKPN app niet op een zodanige wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan de MijnKPN app of derden.

Als er naar het oordeel van KPN indicaties zijn dat een gebruiker van de MijnKPN App in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden, heeft KPN het recht maatregelen te treffen, waaronder het opschorten of beëindigen van de toegang tot de MijnKPN app en het verhalen van eventuele schade of kosten.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de MijnKPN app en de inhoud berusten bij KPN of haar licentiegevers. KPN verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en herroepelijke licentie om de MijnKPN app en de inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Ieder ander gebruik van de MijnKPN app of de inhoud, met begrip van het opslaan of reproduceren van (een deel) ervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN.

Statistieken in MijnKPN

KPN verzamelt en verwerkt uw gegevens in de MijnKPN app in de eerste plaats om onze diensten te kunnen leveren. Echter verzamelt KPN bij het gebruiken van de MijnKPN app ook statistieken. Zo zien we bijvoorbeeld welke pagina’s en functies in de MijnKPN app zijn bekeken, welke producten klanten afnemen en of er na een bezoek in de MijnKPN app wordt gebeld met de KPN klantenservice of winkels. Door deze informatie kan KPN de MijnKPN app en andere digitale service en dienstverlening verbeteren.

Dit doet KPN door het gebruik van Adobe Analytics. Adobe Analytics plaatst cookies om deze gegevens te verzamelen, wat in de vorige alinea statistieken zijn genoemd. Bij het gebruiken van de MijnKPN app wordt er ook een gepseudonimiseerde klantnummer opgeslagen in onze beveiligde systemen. Dit wordt hashen genoemd, zodat deze gegevens onherkenbaar zijn voor het systeem waar we deze informatie mee delen (Adobe Analytics). Dit doen wij op deze manier, omdat de informatie voor analyse- en trackingdoeleinden uitsluitend relevant is voor KPN. KPN verzamelt en verwerkt nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk.

Privacy

KPN verwerkt uw gegevens om u te benaderen met tips, advies en aanbiedingen waarvan wij denken dat die voor u relevant zijn. Deze zijn onder andere te zien op de Aanbod pagina in de app. KPN verwerkt hiervoor uw persoonsgegevens en product bezit. Wilt u dit niet dan kunt u dit wijzigen via profiel/privacyinstellingen in MijnKPN.

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven verwerken wij ook de gebruiksgegevens om u te adviseren voor marketing-en verkoopactiviteiten. Afhankelijk van welke producten u bij ons afneemt verwerken we daarvoor uw bel-, dataverbruik, locatiegegevens en de werking van uw internetaansluiting en uw tv-kijk gedrag. U kunt uw toestemming altijd zelf aanpassen via profiel/privacyinstellingen in MijnKPN. Wij kijken nooit naar de inhoud en verkopen geen gegevens aan derden.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u vinden in ons Privacy Statement.

Koop via de MijnKPN app

Het is mogelijk via de MijnKPN app diensten of producten aan te schaffen of wijzigingen in uw bestaande overeenkomst(en) aan te brengen. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan KPN kenbaar heeft gemaakt. Zolang een product of dienst niet in gebruik is genomen, heeft u het recht deze zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de bestelling te ontbinden.