eHerkenning voor Kerkgenootschappen

Vertraging eHerkenning
In tegenstelling tot eerdere afgestemde berichtgeving heeft KPN geconstateerd dat de richtlijnen voor het aanvragen van eHerkenning niet duidelijk zijn, waardoor bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk is gemaakt dat het online aanvraagformulier uiteindelijk moet worden geprint, ondertekend en per post naar KPN moet worden gestuurd. Een deel van de reeds ingediende aanvragen kunnen wij hierdoor niet op de juiste manier verwerken. Die aanvragen, waarbij het aanvraagformulier per post is ontvangen, zijn inmiddels in behandeling genomen. Voor de overige aanvragen zijn verbeterde instructies opgesteld. Dit leidt ertoe dat KPN voor de reeds digitaal ingestuurde aanvragen nog aanvullende informatie nodig heeft. We moeten het aanvraagformulier met een originele handtekening alsnog ontvangen om een controle te kunnen uitvoeren dat deze overeenkomt met de handtekening op het identiteitsbewijs. Voor kerkgenootschappen die de aanvraag nog moeten starten is de informatie op de website van KPN voor Kerkgenootschappen aangevuld met een checklist. Wij vragen u om online de aanvragen volledig in te vullen, het aanvraagformulier uit te printen en te voorzien van originele handtekeningen en deze per post te sturen naar KPN.

eHerkenning aanvragen voor een kerkgenootschap

Een kerkgenootschap of de koepelorganisatie dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) om eHerkenning te kunnen aanvragen. Een kerkgenootschap is een bijzondere vorm van een private organisaties waardoor er geen namen van bestuurders en kerkleden zullen worden gepubliceerd.

Om toch de bevoegdheid van personen binnen en de rechtspersoonlijkheid van een kerkgenootschap te kunnen vaststellen hanteert KPN in samenwerking met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken de volgende procedures.

Verzamel de benodigde gegevens

Voor een soepele aanvraag van een eHerkenningsmiddel op niveau eH3 hebt u de volgende gegevens en documenten nodig. Voor vragen over de juiste procedure die voor uw kerkgenootschap geldt: informeer bij uw kerkgenootschap.

Zo vraagt u eHerkenning op eH3-niveau aan

Veelgestelde vragen

De verwerkingstijd van eHerkenning aanvragen varieert tussen direct (0 dagen) en uiterlijk 5 dagen (bij complexe aanvragen kan het langer duren):

1.      Aanvragen via onze beheermodule worden dezelfde werkdag verwerkt.

2.      Spoedaanvragen (voor 15.00 uur) worden uiterlijk de volgende werkdag verwerkt

3.      De doorlooptijd van aanvragen van bevoegd vertegenwoordigers met een eenvoudige vennootschappelijke structuur (één BV) bedraagt tussen de 1-3 dagen.

4.      Bij aanvragen van complexere organisaties kan het langer duren voordat u uw eH3 middel heeft.

Bent u binnen uw organisatie de persoon die de eHerkenningsaanvragen kan of mag beheren? Vraag dan uw manager of u mag worden aangesteld als beheerder van de machtigingen. De beheerder kan namelijk nieuwe middelen toekennen aan de andere collega’s. De beheerder kan ook middelen upgraden en opzeggen. Op deze manier kunt u het aanvraagproces versnellen en uw collega’s binnen 30 minuten een nieuw eHerkenningsmiddel verstrekken.
Als u beheerder bent, kunt u vanaf 13 december 2019 middelen aanvragen en uitgeven via de KPN User Portal. Via het menu “Beheer -> Gebruikers” kunt u de aanvraag starten. U heeft hierbij de mogelijkheid om middelen aan te vragen voor meerdere gebruikers tegelijk. Dit kan handmatig of, voor een groot aantal gebruikers, via een CSV-upload.
Na de aanvraag voor middelen ontvangen gebruikers een e-mail met daarin een verificatielink. Zij kunnen hiermee hun e-mailadres bevestigen. Vervolgens ontvangen gebruikers op hun eigen mobiele telefoonnummer een sms met daarin een verificatie. Hiermee kunnen zij hun eigen persoonlijke wachtwoord instellen.
Als de gebruiker in loondienst is, wordt het middel direct geactiveerd (uitgegeven). Wanneer de gebruiker niet in loondienst is, moet voor eH3 nog een identificatie of validatie van het ID-bewijs plaatsvinden.
U kunt de status van elke aanvraag volgen via het menu “Beheer -> Lopende aanvragen”. U kunt lopende aanvragen ook annuleren via hetzelfde overzicht.
Neem voor een spoedaanvraag contact op met de KPN eID Servicedesk via telefoonnummer 088-6601333, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.

De tarieven voor een eHerkenningsmiddel of eHerkenningsmachtiging zijn afhankelijk van de looptijd (1, 3 of 5 jaar) en worden bij aanschaf via een factuur in één keer in rekening gebracht.

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Op 17 december 2019 is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de volgende kamervraag beantwoord:

‘Wat is de wettelijke grondslag om ondernemingen te verplichten aangifte te doen met eHerkenning (dat in tegenstelling tot DigiD niet gratis is en alleen commercieel verkrijgbaar is)?’

Hierop heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als volgt geantwoord:

Uit artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht volgt dat een bestuursorgaan bevoegd is om nadere eisen te stellen aan het gebruik van de elektronische weg. Van deze bevoegdheid wordt gebruik gemaakt door de Belastingdienst. Dit soort eisen zijn over het algemeen technisch van aard en hebben betrekking op het borgen van de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de gegevensuitwisseling. Daarnaast behoren informatiesystemen, die persoonsgegevens verwerken, ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan bepaalde eisen te voldoen ten aanzien van toegangsbeveiliging. Via de EU verordening nr. 910/2014 (eIDAS-verordening) en de bij uw Kamer in behandeling zijnde Wet digitale overheid wordt de norm betreffende de adequate beveiliging van de toegang tot digitale dienstverlening nader gespecificeerd. Ongeacht of de nadere invulling van de norm door inwerkingtreding van de Wet digitale overheid van kracht is, is de Belastingdienst bevoegd en verplicht om de persoonsgegevens op haar portaal adequaat te beveiligen. De Belastingdienst is gelet op artikel 5, eerste lid, letter f, AVG verplicht passende technische beveiligingsmaatregelen te nemen. In het begrip ‘passend’ ligt besloten dat de beveiliging in overeenstemming is met de stand van de techniek en dat het niveau van beveiliging correspondeert met de aard van de te verwerken persoonsgegevens. De stand van de techniek is sterk tijdgebonden.

Zowel de stand van de techniek als de hoeveelheid privacygevoelige gegevens, die worden getoond in het portaal voor ondernemers, schrijdt voort. eHerkenning is op dit moment het enige beschikbare inlogmiddel voor organisaties dat een passend beveiligingsniveau biedt voor de aangifte loonheffingen en de aangifte vennootschapsbelasting in 2020.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de toepassing van de AVG en is al langere tijd van mening dat het betrouwbaarheidsniveau van de inlogmiddelen van de overheid omhoog zou moeten. Dit blijkt onder andere uit de voorwaardelijke dwangsom die de AP in 2018 aan het UWV heeft opgelegd. Om die reden stapt ook het UWV al vooruitlopend op de wet Digitale overheid over op het verplichte gebruik van eHerkenning, niveau 3.

Hulp nodig of meer informatie?

Stuur uw vraag per email naar eidkerkgenootschap@kpn.com.
Of neem contact op met de KPN eID Servicedesk

088-6601333

Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.