Wijzigingen 2021 Internet

Per 1 juli 2021 veranderen de algemene voorwaarden en de prijzen van de abonnementen.
Zo kunnen wij blijven investeren in de kwaliteit en veiligheid van onze producten en netwerken.
Denk aan betere bescherming tegen phishing door de introductie van ons gratis malwarefilter
en het versleutelen van jouw e-mail zodat alles privé blijft.

Als er veranderingen zijn in je abonnement,
dan ontvang je in de maand mei hier persoonlijk bericht over.

Heb je vragen over deze wijzigingen?
Bekijk op deze pagina de wijzigingen en de meest gestelde vragen.

Wat verandert er voor mij?

Alles op een rij

Je hebt persoonlijk bericht gehad wat je nieuwe abonnementsprijs wordt.

Voor alle klanten die na 1 december 2020 een nieuw contract hebben afgesloten, gelden de nieuwe algemene voorwaarden al. Deze gaan vanaf 1 juli 2021 ook gelden voor alle bestaande Internet klanten. Zo gelden dezelfde voorwaarden voor alle klanten.

De belangrijkste wijzigingen staan hieronder:

Oude voorwaarden

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt:

 • Onze diensten zijn bestemd voor eigen, redelijk en normaal gebruik. Daarmee bedoelen we persoonlijk gebruik voor privédoeleinden. Of als het diensten zijn die gericht zijn op zakelijke klanten: voor gewoon zakelijk gebruik. We vertrouwen erop dat u onze diensten alleen op die manier gebruikt.
 • U mag alleen apparaten aansluiten die voldoen aan de wettelijke vereisten die voor apparaten gelden. Bijvoorbeeld eisen op het gebied van veiligheid. Zo brengt u de werking van ons netwerk niet in gevaar.
 • We vertrouwen erop dat u en onze medewerkers elkaar altijd met respect behandelen.
 • We vertrouwen erop dat u de dienst niet gebruikt op een manier die strafbaar is of onrechtmatig tegenover ons en/of een ander persoon of bedrijf.

  Strafbaar en/of onrechtmatig gebruik zijn:

  - versturen van spam

  - openbaar maken of verspreiden van kinderporno of andere strafbare porno

  - verspreiden van (computer)virussen of andere bestanden die de (goede) werking van onze software of die van anderen kunnen beschadigen

  - bedreigen van personen

  - illegaal downloaden

  - zonder toestemming het adres van iemand gebruiken waardoor het lijkt alsof u de afzender van een bepaald bericht bent

  - iemand anders lastigvallen of inbreuk maken op de rechten en het persoonlijk leven van iemand anders

  - storingen of overlast veroorzaken

  - hacken

  - inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van ons en/of derden

  - uw nummer gebruiken op een manier die in strijd is met de wettelijke regels die voor het gebruik van nummers gelden.

Houdt u zich niet aan deze regels voor redelijk gebruik van uw dienst? Dan kunnen we maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het tijdelijk stopzetten van de dienst of het opzeggen van de overeenkomst. Op onze website (onder fair use) leest u wat niet redelijk gebruik is en wat we kunnen doen.

  Voor de diensten die u bij ons afneemt, moet u de vastgestelde tarieven betalen. Onze tarieven vindt u onder andere op onze website. De tarieven kunnen bestaan uit de volgende bedragen:

  • een eenmalig bedrag, bijvoorbeeld aansluitkosten of activatiekosten
  • een bedrag dat u periodiek betaalt, vaak per maand, bijvoorbeeld abonnementsgeld
  • vergoedingen voor het gebruik van de dienst, bijvoorbeeld als u belt buiten uw bundel.

  Bij het vaststellen van de bedragen die u aan ons moet betalen, zijn onze gegevens beslissend, tenzij u aantoont dat onze gegevens niet kloppen. Bij het vaststellen van deze gegevens zijn we zo zorgvuldig als u van ons kunt verwachten.

  Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. Het moment waarop dat gebeurt, verschilt per merk en per dienst. De datum van indexering staat in de tarievensheet op onze website. De indexering geldt alleen voor u als u op dat moment langer dan 3 maanden klant bent.

  De overeenkomst kan alleen tussentijds worden opgezegd:

  • Als we iets aan de overeenkomst of aan de tarieven veranderen en u daardoor de overeenkomst kunt opzeggen. Meer daarover leest u hieronder.
  • Als we onze verplichtingen niet nakomen en de niet-nakoming zo ernstig is dat het terecht is dat u opzegt.
  • Als u verhuist naar een plaats waar we de dienst of een vergelijkbare dienst niet kunnen leveren.
  • Bij overlijden.

  Als u opzegt, vervallen alle tegoeden die u misschien nog heeft. Bijvoorbeeld uw bundeltegoed.

  Stapt u over naar een andere aanbieder en zegt u een overeenkomst voor een dienst op waarbij we nummerbehoud aanbieden? Dan kunt u het nummer meenemen naar uw nieuwe aanbieder. Als u dit wilt, moet u dit direct en duidelijk aangeven tijdens het opzeggen. Ook moet u ons alle informatie geven die we nodig hebben. We kunnen voorwaarden stellen aan onze medewerking. Bijvoorbeeld als u nog in de minimumduur van uw contract zit. Dan kunnen we als voorwaarde stellen dat u eerst een afkoopsom betaalt. Of als u nog openstaande facturen hebt, kunnen we u vragen die eerst te betalen. Zegt u de overeenkomst op omdat we de overeenkomst wijzigen? Ook dan moet u het direct als u opzegt aangeven als u uw nummer wilt meenemen naar een andere aanbieder. Hebt u nog geen overeenkomst gesloten met een andere aanbieder? Dan kunt u een voorlopig verzoek om nummerbehoud doen. U geeft dan eerst aan dat u uw nummer wilt houden. Daarna moet u uiterlijk binnen 2 weken nadat de wijziging ingaat een definitief verzoek om nummerbehoud doen. U moet daarbij aangeven of u uw nummer inderdaad wilt meenemen en naar welke andere aanbieder u uw nummer wilt meenemen. Uw overeenkomst met ons stopt op het moment dat uw nummer wordt overgezet naar uw nieuwe aanbieder. Hierdoor kan een overeenkomst eindigen nadat de wijziging ingaat. De gewijzigde voorwaarden en/of tarieven gelden dan voor uw overeenkomst. Hebt u niet op tijd een definitief verzoek voor nummerbehoud gedaan? Of hebt u niet op tijd alle informatie aan ons gegeven om uw verzoek uit te voeren? Dan gaan we ervan uit dat u de opzegging hebt ingetrokken. Tenzij u duidelijk hebt aangegeven dat de beëindiging ook in dat geval geldt. Uw overeenkomst loopt dan door onder de gewijzigde voorwaarden en tarieven. Stapt u over van een andere aanbieder naar ons? En neemt u een dienst waarbij u uw telefoonnummer kunt houden? Dan kunt u uw nummer van uw vorige aanbieder meenemen. Dat kan alleen als uw huidige aanbieder ook meewerkt aan nummerbehoud. Meer informatie over nummerbehoud, hoe u het kunt aanvragen en hoe we uw aanvraag verwerken, vindt u op onze website.

  Niet van toepassing.

  U kunt uw contract en de rechten en verplichtingen die u volgens uw contract hebt alleen door iemand laten overnemen als we u daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. We kunnen voorwaarden aan die toestemming verbinden. We kunnen onze rechten en verplichtingen aan een ander bedrijf overdragen als we (een onderdeel van) ons bedrijf overdragen

  Nieuwe voorwaarden

  Het is belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt:

  • Onze diensten zijn bestemd voor eigen, redelijk en normaal gebruik. Daarmee bedoelen we persoonlijk gebruik voor privédoeleinden. Of als het diensten zijn die gericht zijn op zakelijke klanten: voor gewoon zakelijk gebruik. We vertrouwen erop dat u onze diensten alleen op die manier gebruikt.
  • U mag alleen apparaten aansluiten die voldoen aan de wettelijke vereisten die voor apparaten gelden. Bijvoorbeeld eisen op het gebied van veiligheid. Zo brengt u de werking van ons netwerk niet in gevaar.
  • We vertrouwen erop dat u en onze medewerkers elkaar altijd met respect behandelen.
  • We vertrouwen erop dat u de dienst niet gebruikt op een manier die strafbaar is of onrechtmatig tegenover ons en/of een ander persoon of bedrijf.

   Strafbaar en/of onrechtmatig gebruik zijn:

   - versturen van spam

   - openbaar maken of verspreiden van kinderporno of andere strafbare porno

   - verspreiden van (computer)virussen of andere bestanden die de (goede) werking van onze software of die van anderen kunnen beschadigen

   - bedreigen van personen

   - illegaal downloaden

   - zonder toestemming het adres van iemand gebruiken waardoor het lijkt alsof u de afzender van een bepaald bericht bent

   - iemand anders lastigvallen of inbreuk maken op de rechten en het persoonlijk leven van iemand anders

   - storingen of overlast veroorzaken

   - hacken

   - inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van ons en/of derden

   - uw nummer gebruiken op een manier die in strijd is met de wettelijke regels die voor het gebruik van nummers gelden.

  Houdt u zich niet aan deze gedragsregels? Dan kunnen we maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het tijdelijk stopzetten van de dienst of het beëindigen van de overeenkomst.

  Voor de diensten die u bij ons afneemt, moet u de vastgestelde tarieven betalen. Onze tarieven vindt u onder andere op onze website, als u zoekt op ‘tarieven’. De tarieven kunnen bestaan uit de volgende bedragen:

  • Een eenmalig bedrag, bijvoorbeeld aansluitkosten of activatiekosten
  • Een bedrag dat u periodiek betaalt, vaak per maand, bijvoorbeeld abonnementsgeld
  • Vergoedingen voor het gebruik van de dienst, bijvoorbeeld als u belt buiten uw bundel

  Bij het vaststellen van de bedragen die u aan ons moet betalen, zijn onze gegevens beslissend, tenzij u aantoont dat onze gegevens niet kloppen. Bij het vaststellen van deze gegevens zijn we zo zorgvuldig als u van ons kunt verwachten.

  We hebben het recht om onze tarieven jaarlijks te indexeren volgens de CBS Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. Als we onze tarieven indexeren vindt dit plaats op 1 oktober over de afgelopen periode 1 juli t/m 30 juni. De indexering geldt alleen voor u als u op dat moment langer dan 3 maanden klant bent.

  Als de CBS Consumentenprijsindex negatief is zullen de prijzen niet worden aangepast.

  De overeenkomst kan alleen tussentijds worden opgezegd:

  • Als we iets aan de overeenkomst of aan de tarieven veranderen en u daardoor de overeenkomst kunt opzeggen. Meer daarover leest u hieronder.
  • Als we onze verplichtingen niet nakomen en de niet-nakoming zo ernstig is dat het terecht is dat u opzegt.
  • Als u een openbare elektronische communicatiedienst, zoals internet of (mobiele) telefonie, afneemt en de daadwerkelijke kwaliteit van de diensten voortdurend afwijkt van wat met u is afgesproken.
  • Als u verhuist naar een plaats waar we de dienst of een vergelijkbare dienst niet kunnen leveren.
  • Bij overlijden.

  Als u opzegt, vervallen alle tegoeden die u misschien nog heeft. Bijvoorbeeld uw bundeltegoed.

  Stapt u over naar een andere aanbieder en wilt u uw telefoonnummer meenemen? Dat kan als de aanbieder waarnaar u wilt overstappen nummerbehoud aanbiedt voor de dienst waarmee u overstapt. Stapt u over naar een andere aanbieder met de overstapservice van die aanbieder? Dan eindigt uw overeenkomst met ons voor de dienst waarmee u overstapt uiterlijk op de datum waarop uw nieuwe aanbieder aangeeft dat de diensten zijn geactiveerd. Heeft u uw overeenkomst zelf opgezegd en maakt u geen gebruik van de overstapservice? Dan eindigt uw overeenkomst op de opzegdatum. Als u overstapt of uw overeenkomst beëindigt tijdens de minimumduur van uw overeenkomst kunnen we een afkoopsom in rekening brengen voor de resterende looptijd van uw overeenkomst.

  13.5 Overstappen naar ons

  Stapt u over van een andere aanbieder naar ons? En maakt u gebruik van onze overstapservice? U machtigt ons dan om uw overeenkomst voor de diensten waarmee u overstapt met uw vorige aanbieder op te zeggen en de overstap voor u te regelen. Als u overstapt moet u er rekening mee houden dat uw huidige aanbieder een afkoopsom in rekening kan brengen voor de resterende looptijd als uw overeenkomst nog doorloopt. Wilt u het telefoonnummer dat u eerst bij een andere aanbieder gebruikte meenemen? Als we voor de dienst die u afneemt nummerbehoud aanbieden kunt u bij ons nummerbehoud aanvragen. U machtigt ons dan om uw telefoonnummer over te zetten van uw huidige aanbieder en indien gewenst uw overeenkomst met uw huidige aanbieder op te zeggen. Meer informatie over nummerbehoud en overstappen vindt u op onze website als u zoekt op ‘nummerbehoud’ of ‘overstappen’.

  13.6 Gewijzigde wet- en regelgeving

  Bij het inwerkingtreden van deze Algemene Voorwaarden is gewijzigde wet- en regelgeving in voorbereiding over nummerbehoud en overstappen op basis van de Europese Richtlijn Telecomcode. Deze regels worden vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Deze kunt u onder andere vinden op overheid.nl. Als u op grond van deze wetgeving aanvullende rechten heeft spant KPN zich in om ervoor te zorgen dat u daar tijdig gebruik van kunt maken. Wat in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen over nummerbehoud en overstappen beperkt u niet in de rechten die u dan heeft.

  We zijn niet gehouden aan onze verplichtingen als we daaraan niet kunnen voldoen door overmacht. We kunnen onze dienstverlening dan (tijdelijk) stopzetten. Er is in ieder geval sprake van overmacht als we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen door:

  • Handelsbelemmeringen, zoals handelsblokkades en embargo’s
  • Overheidsmaatregelen
  • Oorlog, revolutie, terrorisme of andere noodtoestanden
  • Stroomstoringen
  • Storingen in (onze) communicatieapparatuur veroorzaakt door kabelbreuken, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag
  • Natuurrampen, waaronder: overstromingen en aardbevingen
  • Als onze leverancier(s) of hun toeleveranciers niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen vanwege overmacht

  Gedurende de periode waarin wij ons beroepen op overmacht bent u niet verplicht om te betalen voor de afgenomen diensten. Als de overmacht langer dan 60 dagen duurt hebben wij het recht de overeenkomst te beëindigen. We stellen u dan schriftelijk op de hoogte.

  U kunt uw overeenkomst en de rechten en verplichtingen daaruit alleen door iemand laten overnemen als we u daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. We kunnen voorwaarden aan die toestemming verbinden. We kunnen uw overeenkomst en de rechten en verplichtingen daaruit zonder uw toestemming overdragen in verband met de overdracht van (een deel van) onze onderneming.

  De volledige nieuwe voorwaarden

  Voorwaarden downloaden

  Algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020

  General Terms and Conditions for Fixed and Mobile telecommunication services december 2020

  Veelgestelde vragen

  De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2021. De tarieven worden automatisch aangepast.
  Als je op dit moment een korting ontvangt op je abonnement, dan blijf je deze korting ontvangen tot de afgesproken einddatum.
  In verband met de wijzigingen heb je het recht om je Internet of Internet en TV abonnement tot en met 30 juni 2021 kosteloos te beëindigen.

  In verband met de wijzigingen heb je het recht om je abonnement tot en met 30 juni 2021 kosteloos te beëindigen. Dit kan schriftelijk of via onze gratis klantenservice. We zijn bereikbaar op:

  • maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
  • zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur
  • Zon- en feestdagen gesloten

  Kijk hier voor meer informatie over opzeggen.

  Heb je nog vragen? Dan kan je ook gebruik maken van de chatmogelijkheid.


  KleinZakelijk klanten kunnen gratis contact opnemen via 0800-0403.

  Voor al je vragen kun je terecht bij onze gratis klantenservice. We zijn bereikbaar op:

  • maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
  • zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur.
  • Zon- en feestdagen gesloten.

  Je kunt ook gebruikmaken van de chatmogelijkheid.


  KleinZakelijk klanten kunnen gratis contact opnemen via 0800-0403.