Missie en Privacy Statement

KPN en privacy: onze missie

Klanten kunnen erop rekenen dat bij KPN privacy en veiligheid prioriteit hebben. Het bewaken van de vertrouwelijkheid van communicatie is al meer dan een eeuw het fundament van onze onderneming. In het huidige digitale tijdperk voelen we ons betrokken bij alles wat met deze onderwerpen te maken heeft. Bij dilemma's gaan we de dialoog aan met onze klanten. Wij zijn transparant over wat we met de gegevens van onze klanten doen, en waarom. KPN luistert geen gesprekken af en leest geen berichten van klanten. Het Privacy Statement is een harde afspraak met onze klanten, waaraan wij ons houden.

Voortdurende technologische ontwikkelingen zijn van invloed op privacy en veiligheid. De ambitie van KPN is om hierbij het belang en de wensen van de klant voorop te blijven stellen. Daar waar klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben, helpen wij hen met producten, diensten en voorlichting. In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk stellen om je gegevens veilig te stellen. Bij een onverhoopt lek van gegevens zullen wij onze klanten informeren. Hieronder staan de hoofdlijnen van ons privacybeleid.

Welke gegevens verwerkt KPN?

KPN B.V. en zijn groepsmaatschappijen¹ (KPN) bieden een breed scala aan diensten, waaronder vaste en mobiele telefonie en internetdiensten waaronder digitale TV. Door de aard van onze dienstverlening beschikt KPN over bepaalde gegevens van je, waaronder:

 • Persoonsgegevens: als je je aanmeldt als klant van KPN, een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt KPN je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot jou persoonlijk zoals je naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum.
 • Verkeersgegevens: als je gebruik maakt van de diensten, verwerkt KPN verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn gegevens die nodig zijn om bel-, internet- en televisieverkeer over ons netwerk te vervoeren (zoals adres- en routeringsgegevens, datum en duur van de verbinding of internetsessie).
 • Locatiegegevens: om ervoor te zorgen dat je op elk moment gebruik kan maken van onze bel- en datadiensten dan verwerken wij automatisch je locatiegegevens (bijvoorbeeld welke zendmast je in verbinding mee staat of de locatie van je vaste aansluiting). Locatiegegevens geven de locatie aan van bijvoorbeeld je mobiel of tablet.

Waarvoor gebruikt KPN je gegevens?

Deze gegevens stellen KPN in staat om:

 • je onze diensten te verlenen, meer specifiek:
  • het behandelen en accepteren van je aanvraag voor een KPN dienst
  • dienstverlening zoals het opzetten je aansluiting, afhandeling klachten en storingsmeldingen technisch mogelijk maken van onze diensten en het overbrengen van communicatie
  • facturering van onze diensten en opwaardering van prepaid beltegoeden
  • monitoring van je belkosten om verrassingen over de rekening te voorkomen en voor fraudepreventie
  • netwerkmanagement (netwerk planning en beveiliging)
  • nummerweergave (tenzij je deze optie blokkeert)
  • voor debiteurenbewaking
 • om aan onze wettelijke bewaar- en afgifte plicht aan de bevoegde instanties te voldoen

Analyse van verkeersgegevens voor netwerkbeheer- en planning

KPN past data-analyse technieken toe om verkeersgegevens te kunnen analyseren. Hierdoor krijgt KPN inzicht te krijgen in het gebruik en de belasting van het netwerk. Het gaat ons daarbij niet om de inhoud van de communicatie (zo luisteren wij geen gesprekken af en lezen wij geen berichten mee). De uitkomsten van dit onderzoek worden door ons uitsluitend gebruikt voor planning- en beheer van het netwerk.

Jouw keuzes

Wij verwerken je gegevens voor:

 • vermelding in de telefoongids en voor abonnee-informatiediensten tenzij je daar bezwaar tegen maakt
 • voor notaspecificatie
 • beperking telefonische overlast
 • het leveren van toegevoegde waarde diensten waar je om hebt verzocht bij KPN of bij een derde
 • om je deelname in promoties of prijsvragen, klanttevredenheidsonderzoeken en evenementen te faciliteren

Direct marketing

Als klant van KPN doen we je graag aanbiedingen voor onze producten en diensten. Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.

Wij kunnen je NAW-gegevens verkopen aan derden die deze kunnen gebruiken voor direct marketing activiteiten, tenzij je hiertegen bezwaar hebt gemaakt.

Contact

Voor uitgebreide informatie over de verwerking van je gegevens kun je het KPN Privacy Statement nalezen. Voor eventuele vragen kun je contact met ons opnemen, zie Privacy Statement, punt 10.

¹ Met uitzondering van XS4ALL.

Mei 2012

KPN B.V. en haar groepsmaatschappijen* (KPN) bieden een breed scala aan diensten, waaronder vaste telefonie, mobiele telefonie, internetdiensten en TV. Door de aard van onze dienstverlening beschikt KPN over bepaalde gegevens van je. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften. KPN gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In dit privacy statement hebben wij nader voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hier in lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vind je hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, mobiele telefonie, internet of TV afnemen van KPN en voor alle gebruikers van websites van KPN. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op www.KPN.com/privacy. Wij raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe KPN je gegevens beschermt.

* M.u.v. XS4ALL waarvoor een apart privacy statement geldt.

1. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Deze privacy informatie is van toepassing op alle gegevens die KPN van je verwerkt in het kader van de producten en diensten die KPN in Nederland op de markt brengt. Op de verwerking van je gegevens via websites van KPN zijn onze KPN Sitevoorwaarden van toepassing.

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is KPN B.V., Maanplein 55 in Den Haag.

KPN heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Bij de aanmelding is precies omschreven welke gegevens KPN van je verwerkt, voor welke doeleinden KPN je gegevens verwerkt en aan welke personen en of instanties je gegevens worden verstrekt. Je kunt de meldingen van KPN vinden op www.cbpweb.nl, onder het kopje openbare registers.

3. Welke gegevens verwerkt KPN?

Persoonsgegevens

Als je je aanmeldt als klant van KPN, bij ons een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt KPN je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt als klant vraagt KPN onder meer je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. Als je een abonnement wilt afsluiten doen we verder een controle op je kredietwaardigheid.

Tevens word je dan bijvoorbeeld gevraagd om aan te geven of je wilt worden vermeld in de telefoongids of bij de abonnee-informatiedienst. Als je een account aanmaakt op een website van KPN dan word je daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en password op te geven. Al deze gegevens worden door KPN verwerkt. Ook nadat je je hebt aangemeld, worden gegevens van je geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld omdat je via een KPN website een vraag stelt, meedoet met een actie), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door KPN verwerkt.

Verkeersgegevens

Als je gebruik maakt van de diensten, verwerkt KPN ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om bel-, internet- en televisieverkeer over ons netwerk te vervoeren.

 • Vaste en mobiele telefoniegegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, je eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie je belt, technische identificatiegegevens, IMSI- en IMEI-nummers, het aantal signalen dat je telefoon uitzendt, locatiegegevens die nodig zijn belverkeer over ons netwerk te vervoeren;
 • Internetgegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps die jij gebruikt verbinding maken, je IP-adres, de route die jouw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume, de kwaliteit van je verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig zijn internetverkeer over ons netwerk te vervoeren;
 • Digitale televisiegegevens zoals het tijdstip en de duur van de TV-kijksessie, de gebruikte kanalen en de Video on Demand dienst die wordt gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor de levering en facturatie van digitale televisiediensten;

Locatiegegevens

Om ervoor te zorgen dat je op elk moment gebruik kan maken van onze bel- en datadiensten verwerken wij automatisch je locatiegegevens (bijvoorbeeld welke zendmast je in verbinding mee staat of de locatie van je vaste aansluiting). Locatiegegevens geven de locatie van bijvoorbeeld je mobiel of tablet aan.

Cameraopnamen

Ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen hebben wij onze winkels beveiligd met videocamera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van een van onze winkels word je op de aanwezigheid van videocameratoezicht geattendeerd.

4. Waarvoor gebruikt KPN je gegevens?

Dienstverlening

KPN verwerkt je persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

KPN verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel kan KPN persoonsgegevens aan haar partners verstrekken.

Inschakelen derden

KPN schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voorzover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft KPN de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Inzet data-analyse technieken voor netwerkplanning en –beheer, beveiliging en facturering

Voor de planning en beheer van ons netwerk, de beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting en voor facturering van prepaidklanten en MMS-verkeer, zetten wij data-analyse technieken in die verkeersgegevens verzamelen en analyseren voor het beheer en de planning van ons netwerk. Wij kijken uitdrukkelijk niet naar de inhoud van de berichten die je stuurt of naar de inhoud van de websites die je bezoekt. Hierna volgt een nadere omschrijving van de doeleinden waarvoor wij data-analyse technieken inzetten.

Netwerkplanning en -beheer
KPN is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het telefoon-, data-, of televisieverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer zoals het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. Het gaat ons hierbij niet om de inhoud van je communicatie.
KPN verwerkt verkeersgegevens voor deze technische en statistische analyses. Denk hierbij aan (i) telefoniegegevens, waaronder je telefoonnummer, datum en tijdstip van aanvang en einde verbinding, het soort dienst, International Mobile Subscriber Identity (IMSI), International Mobile Equipment Identity (IMEI) en (ii) datagegevens, waaronder gebruikersidentificatie, de applicatieserver waarmee apps die jij gebruikt verbinding maken, datum en tijdstip van de log-in en log-off van een internetdienst, e-maildienst of internettelefoniedienst of IP-adres. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN en zijn niet langer herleidbaar tot individuen.

Beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting
KPN draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Voor meer informatie over hoe jij zelf je verbinding kan beveiligen, klik hier.

Om jouw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het bel- en internetverkeer dat ons netwerk binnenkomt en verlaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft.

Facturering van prepaidklanten en MMS-verkeer
Daarnaast zetten wij data-analysetechnieken in voor facturering van prepaid- en MMS-verkeer. Wanneer je een prepaidklant bent, sturen wij je geen nota, omdat je verbruikte kosten meteen op je tegoed in mindering worden gebracht. KPN houdt daarom je tegoed bij en kan er zo voor zorgen dat prepaidklanten zonder voldoende beltegoed toegang hebben tot opwaardeerwebsites met hun toestel.

Wanneer je een MMS-bericht verstuurt, wordt aan de hand van het URL-adres van de MMS-server vastgesteld waar het bericht naartoe wordt gestuurd om te kunnen bepalen dat het om een MMS-bericht gaat. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat een MMS-bericht niet dubbel wordt gefactureerd (namelijk als MMS-bericht en als data via je databundel).

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

KPN is op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op je verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

Trendanalyse

KPN voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. Voorzover verkeersgegevens nodig zijn voor deze trendanalyses, maakt KPN uitsluitend gebruik van geanonimiseerde verkeersgegevens. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten- en dienstenportfolio en processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op jou gerichte marketing- en verkoopactiviteiten.

Kijkcijferrapportage

KPN voert op anonieme wijze onderzoek uit naar het gebruik van digitale televisie. Hiervoor gebruiken wij alleen geanonimiseerde verkeersgegevens die zien op het gebruik van digitale televisie. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot jou. Wij gebruiken deze gegevens tevens om te kunnen voldoen aan onze betalingsverplichtingen jegens de omroepen en film/content aanbieders. In dat kader verstrekken wij ook de geanonimiseerde gegevens aan deze omroep- en film aanbieders partijen. Daarnaast kunnen wij ook kijkcijferaantallen verstrekken aan de Stichting Kijkcijfer Onderzoek.

Toegevoegde waarde diensten

Uitsluitend indien je daarom hebt verzocht, levert KPN diensten die van toegevoegde waarde voor jou kunnen zijn bij het gebruik van telefonie-, data en televisiediensten waarbij wij je locatiegegevens (zoals Cell ID) gebruiken, zoals het gebruik van een (verkeers)informatiedienst of een zoekfunctie naar een bestemming in de buurt. Als je hebt verzocht om een toegevoegde waarde dienst die door een derde partij wordt aangeboden, kan KPN je locatiegegevens voor dit doel ook aan die derde doorgeven.

Marketing- en verkoopactiviteiten

KPN verwerkt je persoonsgegevens (niet zijnde verkeersgegevens) ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van KPN. Je gegevens worden verwerkt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail).

Uitsluitend indien je daarmee hebt ingestemd worden ook je verkeersgegevens door KPN gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten en voor het doen van aanbiedingen. Je verkeersgegevens worden niet verwerkt voor het doen van aanbiedingen van derden en worden ook niet aan derden verstrekt.

Ter beschikking stellen NAW-gegevens aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten

KPN kan haar abonneebestanden (NAW-gegevens) aan derden verstrekken ten behoeve van direct marketing activiteiten van deze derden.** Ook als je een nummer met beperkte bekendheid hebt, kunnen de bij het nummer met beperkte bekendheid behorende naam-, adres- en woonplaatsgegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing-doeleinden (het nummer zelf wordt uiteraard niet ter beschikking gesteld).

** In dit verband worden geen verkeersgegevens verstrekt.

Telefoongidsen en abonnee-informatiediensten

Op het aanvraagformulier voor je aansluiting kun je ervoor kiezen of je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer in de telefoongids of bij de abonnee-informatiedienst worden opgenomen. KPN verwerkt dan je persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) ten behoeve van het uitgeven van (al dan niet elektronische) telefoongidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten.

Indien je wilt dat je gegevens in deze bestanden worden vermeld, gewijzigd of verwijderd dan is dat mogelijk. Meer informatie over waar je verzoeken tot vermelding, wijziging of verwijdering kunt doen vind je onder 'contact'.

Als je bij aanvraag of verhuizing van je telefoonaansluiting hebt aangegeven dat je telefoonnummer vermeld mag worden in de telefoongids en opvraagbaar mag zijn bij de abonnee-informatiedienst, dan is KPN wettelijk verplicht deze gegevens door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten. Daarmee zijn deze gegevens dus 'openbaar'.

Je kunt echter kiezen voor een nummer met 'beperkte bekendheid', in het spraakgebruik ook wel 'geheim nummer' genoemd. Die beperking houdt in dat het telefoonnummer niet in de telefoongids komt te staan én niet is op te vragen bij de abonnee-informatiedienst.
Je kunt er ook voor kiezen dat het nummer niet in de gids komt, maar wel is op te vragen bij de abonnee-informatiedienst.

Nummerweergave

KPN geeft standaard je nummer door aan de opgeroepen aansluiting. Wil je niet dat je telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen, dan kun je per gesprek (eenmalig) de weergave van je nummer blokkeren. Je kunt je nummerweergave ook permanent (laten) blokkeren. Hoe je dit kunt doen kun je vinden onder 'contact'.

Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt je telefoonnummer altijd meegezonden, ook als je Nummerweergave hebt laten blokkeren. KPN is hiertoe wettelijk verplicht.

Notaspecificatie

Bij de specificatie van nota's kan het telefoonnummer van de opgeroepen aansluiting op de nota van de oproepende aansluiting worden weergegeven, tenzij met de contractant van de opgeroepen aansluiting is overeengekomen dat zijn telefoonnummer zal worden afgeschermd op de nota van andere klanten. Dit afschermen houdt volgens wettelijke bepalingen in dat de laatste vier cijfers van het nummer onleesbaar worden gemaakt. Hoe je deze zogeheten B-nummerafscherming kunt aanvragen vind je onder 'contact'.

KPN werkt samen met andere communicatieaanbieders om je nummer ook op hun nota te laten afschermen, maar kan er helaas niet voor instaan dat je afgeschermde nummer nooit verschijnt op de nota van die andere aanbieders.

Telefonische overlast

Indien je last hebt van aanhoudende hinderlijke of kwaadwillige oproepen en je niet weet van wie deze afkomstig zijn, kun je bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. Een dergelijk verzoek dient te zijn gericht aan het onder 'contact' vermelde adres. Het verzoek dient te zijn voorzien van de volgende gegevens: a) je naam, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens, b) het nummer waarop de oproepen betrekking hebben, c) een beschrijving van de aard en de ernst van de overlast als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen en d) een indicatie van de data en tijdstippen van de desbetreffende telefoontjes. Indien de identiteit van de beller bij KPN bekend is, zal KPN aan die persoon (schriftelijk) laten weten dat je dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen. Mocht dat niet helpen, dan kan KPN je, in laatste instantie, het telefoonnummer met de naam en het adres van de beller geven. Van de gegevensverstrekking zal mededeling worden gedaan aan de beller wiens gegevens het betreft.

Verwerking van je gegevens op KPN-websites

Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je veiligheidswaarschuwingen te verzenden.

Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

Tenslotte kunnen wij je gegevens op onze websites gebruiken om informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij je persoonlijke interesses en voorkeuren en, tenzij je hebt aangegeven daartegen bezwaar te hebben, om je in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten of services die beschikbaar zijn bij KPN.

KPN verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van je:

Inloggegevens
Wanneer je toegang wenst tot bepaalde KPN-websites en -services, word je gevraagd om je aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggevens). In een aantal gevallen kun je je met deze inloggevens bij meerdere KPN-websites en -services aanmelden.

Informatie die je achterlaat op KPN-websites
Op sommige KPN-websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij je om aanvullende informatie, zoals je bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Surf- en Klikgedrag
We kunnen informatie verzamelen over je bezoek aan KPN-websites, inclusief de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die je browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

Cookies
KPN-websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een webpagina. Wanneer je je aanmeldt bij een KPN-website met je inloggegevens, slaat KPN je unieke ID-nummer, samen met de tijd waarop je je zich aanmeldde, op in een versleuteld cookie op je harde schijf.

Het gebruik van cookies maakt het gebruik van KPN-websites eenvoudiger. Zo kan je inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op je computer blijft staan nadat je je hebt afgemeld. Dit cookie maakt het mogelijk dat je inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat je bij een volgende aanmelding alleen je wachtwoord hoeft in te vullen.

Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen je bezoek aan een KPN-website het gebruik te vereenvoudigen. Daarmee wordt voorkomen dat je tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet aanmelden. Wanneer je je afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door je browser gewist van je computer.

Cookies stellen ons in staat om relevante en aan je voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen.

KPN-websites zijn goed beveiligd. Van cookies van KPN-websites kun je verwachten dat ze je bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op je computer overbrengen.

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van je browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in je browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt.

Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van KPN-websites en -services waarvoor cookies noodzakelijk zijn.

Cookies van derden
De meeste online advertenties in banners die je ziet op KPN-websites worden afgebeeld door KPN zelf. Daarnaast staan we echter ook advertentienetwerken van derden toe advertenties af te beelden op KPN-webpagina's. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een permanent cookie op je computer om je computer te kunnen herkennen wanneer ze je een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar jij en andere gebruikers van je computer de advertenties zagen en op welke advertenties je hebt geklikt. Deze informatie stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze jou zal interesseren. KPN heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door advertentienetwerken van derden zijn geplaatst.

Page Tagging
KPN-webpagina’s maken gebruik van page tagging. Hierbij wordt er een plaatje (van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Pagetagging wordt gebruikt bij de aflevering van cookies op websites.

Page Tagging stelt ons in staat om de gebruikers te tellen die onze websites hebben bezocht, gegevens over gebruik van onze sites te verzamelen en de effectiviteit van reclamecampagnes te bepalen. Page tagging stelt ons daarnaast in staat om bijvoorbeeld gegevens te verzamelen over hoe vaak het klikken op een advertentie van een derde op een KPN-website leidt tot een aankoop op de website van die derde.

Wij verbieden het gebruik van page tags op onze websites door derden. Het is derden dus niet toegestaan om op KPN websites via page tags persoonlijke gegevens te verzamelen.

Wanneer je nieuwsbrieven of reclamemail ontvangt van KPN, kunnen wij soms gebruik maken van page tagging om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen je klikt, zodat we in de toekomst beter gerichte e-mail- of andere communicatie kunnen verzorgen.

Koppeling met interne en externe bestanden

Om je een meer consistente en persoonlijke ervaring te kunnen bieden bij je interacties met KPN, kan KPN de informatie die zij heeft verzameld in het kader van een door haar aan jou geleverde dienst combineren met informatie die zij heeft verkregen via andere door KPN aan jou geleverde diensten.

Daarnaast kunnen we de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van je geografische gebied op basis van je IP-adres, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen.

Risico-analyse

KPN legt, in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld of de overeenkomst is beëindigd wegens het niet nakomen van (betalings)verplichtingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door KPN en deze aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. Je kan bij Preventel, de verantwoordelijke voor dit bestand, informeren of je bent opgenomen in dit bestand en op welke wijze je bent opgenomen. Indien je bezwaar hebt tegen de wijze waarop je bent opgenomen kan je daartegen bezwaar maken. Verzoeken om informatie of bezwaren dienen te worden gericht aan Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer, www.preventel.nl.

Op het moment dat een aanvraag voor een nieuw mobiele telefoonabonnement wordt ingediend of verlenging van een mobiele telefoonabonnement wordt gevraagd, kan KPN een risicoanalyse uitvoeren. Je gegevens worden in dit geval aan Experian verstrekt. KPN heeft daarnaast de verplichting op zich genomen om een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichting uit hoofde van een overeenkomst gesloten na 1 januari 2010 ten behoeve van een mobiel telefoonabonnement van meer dan 85 dagen te melden aan Experian. Experian zal deze gegevens vervolgens (kunnen) gebruiken in het kader van haar risicoanalyse. Deze melding kan dus mogelijk gevolgen hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen.

Als je bezwaar wil maken of informatie wenst over de wijze waarop je bent opgenomen kun je je richten tot Experian via telefoonnummer 0900-39737426, via www.experian.nl, of een brief met een kopie van je legitimatiebewijs sturen naar Experian, Postbus 16604, 2500 BP Den Haag.

5. Hoe lang bewaart KPN je gegevens?

KPN bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als je een abonnement bij KPN hebt dan worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van je abonnement bewaard. In het kader van de wet bewaarplicht bewaren wij je verkeersgegevens in verband met telefonie gedurende 12 maanden en je verkeersgegevens in verband met internet gedurende 6 maanden.

6. Wachtwoord

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om je accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot je informatie.

7. Inzage in je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder “contact’ aangegeven adres. KPN kan je maximaal Eur 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Op sommige van onze websites ([zoals www.KPN.com en www.KPNvandaag.nl]) heb je de gelegenheid je persoonlijke gegevens online te bekijken of te bewerken. Je kunt dit doen op je persoonlijke domein op de website. Om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens door anderen kunnen worden bekeken en bewerkt, kun je uitsluitend toegang krijgen tot je persoonlijke domein als je je aanmeldt met je gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord.

8. Correctie van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder 'contact' aangegeven adres. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

9. Recht van verzet en Bel-me-niet-Register

Als klant van KPN heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden. Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Is je nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven waar je geen klant bent je op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op www.bel-me-niet.nl. Als klant van KPN kun je, ook als je je nummer in het Bel-me-niet-Register hebt laten inschrijven, nog wel door KPN gebeld worden. Wil je ook niet meer door KPN gebeld worden, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om bij KPN bezwaar te maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hoe je dat kunt doen, is hieronder beschreven.

Tegen het gebruik van je verkeersgegevens kun je (ook als je daarvoor eerder toestemming hebt gegeven) bezwaar maken indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten. KPN wijst je er wel op dat je dan niet langer van die toegevoegde waarde diensten gebruik kunt maken.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat KPN je gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het doen van marketing- en verkoopactiviteiten dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit privacystatement onder ‘contact’. Indien je bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt: maak je alleen bezwaar tegen het gebruik van je verkeersgegevens, tegen het gebruik van je persoonsgegevens of tegen allebei? Je ontvangt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Mocht je er bezwaar tegen hebben om door KPN benaderd te worden dan kun je dat ook ons aan laten weten. Je kunt bezwaar maken tegen verschillende vormen van benadering. Zo kun je specifiek bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:


Schriftelijke direct mailingen;
Wil je geen schriftelijke direct mailingen van KPN ontvangen dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit privacystatement onder "contact".

SMS/e-mail;
Wil je geen commerciële SMS- of e-mailberichten van KPN ontvangen neem dan contact op met je klantenservice. Het telefoonnummer van je klantenservice vind je hieronder onder 'Contact'. Ben je zakelijke klant en wil je geen commerciële e-mailberichten van KPN ontvangen, klik dan hier. Ben je zakelijke klant en wil je geen commerciële sms berichten ontvangen, sms dan STOP naar 1683.

Telemarketing;
Wil je niet door KPN gebeld worden neem dan contact op met je klantenservice. Het telefoonnummer vind je hieronder onder "Contact".

Je kunt de verdere commerciële benadering via mail, SMS van KPN ook voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail- en SMS-berichten die je ontvangt. Commerciële benadering via de telefoon kun je ook voorkomen door, als je door KPN gebeld bent, na afloop van het gesprek in het keuzemenu van het Bel-me-niet-register aan te geven dat je niet meer door KPN gebeld wilt worden. (Let op: Ben je klant van KPN dan betekent enkele registratie in het Bel-me-niet register niet automatisch dat je niet meer door KPN gebeld kunt worden; je moet dit in het keuzemenu afzonderlijk aangeven.)

KPN zal je bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat je bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat je nog wordt benaderd.

10. Contact

 • Klantenservice voor vaste telefonie, internet en tv: 0800 0402**
  Dit telefoonnummer is gratis en 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
 • Klantenservice voor mobiele telefonie: 0800-0105
  Dit telefoonnummer is gratis en 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Postadres Telefoonnummer Internet Verzoek
0800 0402 (keuze 3) Via MijnKPN-account, keuze 'Thuisbellen' Vermelding/wijziging/verwijdering van je gegevens in de telefoongids en abonnee-informatiebestand
Toets voor het nummer *31* of (bij draaischijf toestellen) draai voor het gekozen nummer 131 Blokkade nummerweergave per gesprek
0800 0402 (voor vaste telefonie, keuze 3)

0800-0105 (voor mobiele telefonie)
Via MijnKPN-account, keuze 'Thuisbellen' Permanente blokkade nummerweergave/ B-nummerafscherming

(blokkeringen)
0800 0402 (keuze 5, 2, 1/2) Telefonische overlast
KPN Klantenreacties (***)
tav Dhr. E. de Maat (Manager Case Management Team)
Postbus 30000
2500 GA Den Haag
Recht op inzage
KPN Klantenreacties (***)
tav Dhr. E. de Maat (Manager Case Management Team)
Postbus 30000
2500 GA Den Haag
0800 0402 Recht op correctie
KPN (***)
(o.v.v. 'WBP')
Postbus 2547
3500 GM Utrecht
Recht van verzet/ gebruik gegevens DM doeleinden
KPN Risicobeheer (***)
Postbus 13500
9700 EG Groningen
Correctie BKR-registratie


**) Keuzemenu dienstverlening Klantenservice 0800-0402:

Keuze 1 - Aanvragen abonnement voor Telefonie, Internet en TV.
- Wijzigen abonnement
Keuze 2 - Rekening (navraag)
- Betaling rekening
Keuze 3 - Verhuizen, wijzigen, opzeggen, annuleren bestelling
Keuze 4 - Hulp bij installatie, Storingen, afspraak monteur
Keuze 5 Navraag bestelling, overige vragen


(***) Alleen schriftelijk

Beveiliging niet optimaal? Meld het ons

KPN vindt het belangrijk om veilige diensten te leveren. Beveiliging speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen en onderhouden van onze diensten. Ondanks alle zorg en inzet kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging: een beveiligingslek.

KPN ziet een belangrijke rol voor onze klanten (maar ook voor andere gebruikers en geïnteresseerden) om onze diensten veilig te houden - en daarmee de informatie van onze klanten. Als je denkt dat je een zwakke plek in één van onze diensten hebt gevonden, willen we graag met je samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken we je deze informatie met ons te delen.

Om misbruik van het beveiligingslek door anderen te voorkomen, vragen we je om bij een melding de volgende richtlijnen te volgen.

 • Meld beveiligingslekken (of het vermoeden daarvan) bij KPN’s Computer Emergency Response Team (KPN-CERT) via dit formulier (ook anoniem) of stuur een mail aan cert@kpn-cert.nl (bij voorkeur versleuteld via PGP, de sleutel van KPN-CERT vind je hier).
 • Geef voldoende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.), zodat we je melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen.
 • Deel het beveiligingslek niet met anderen, totdat het lek is hersteld.
 • Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot aangifte.

Nadat een beveiligingslek is gemeld, zullen we uiterlijk binnen twee werkdagen contact met je opnemen om afspraken te maken over een redelijke herstelperiode en een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingslek.

KPN is toegewijd aan veilige en betrouwbare communicatie voor onze klanten en partners, zowel lokaal als wereldwijd. We zouden graag samen met jou de maatschappij veiliger willen maken.